دیگر به تخت و تاج مرا احتیاج نیست
تخت است خاطرم و نیازم به تاج نیست

باور نمی کنید در اقلیم عشق من
سرنیزه نیست , صحبت باج و خراج نیست

دروازه های کشور و جنس سریر من
از آبنوس نیست , طلا نیست , عاج نیست

من یوسفم , به چاهم اگر افکنند , باز
جنسم عزیز هست و غمم از حراج نیست

این جا بهای عشق فقط یک تبسم است
این سکه های قلب در این جا رواج نیست

/ 2 نظر / 24 بازدید